Logo
Loading...

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE
ZA WSTĘP NA ZWIEDZANIE WYSTAW
W MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE

Spis treści

 1. Słowniczek pojęć
 2. Postanowienia ogólne
 3. Zakup biletów online
 4. Reklamacje
 5. Zwrot i wymiana biletów
 6. Dane osobowe
 7. Postanowienia końcowe

I. Słowniczek pojęć

 1. Muzeum/Operator Modułu – Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie z siedzibą ul. Agrykola 1, 00 - 460 Warszawa, NIP: 7010794896, REGON: 369111140, wpisanego do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 108/2018.
 2. Moduł – moduł strony internetowej Muzeum przeznaczony do zakupu biletów on-line za wstęp na zwiedzanie wystaw, pod adresem: www.lazienki-krolewskie.pl
 3. Kasa Muzeum – kasa zlokalizowana w budynku Podchorążówki.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin zakupu biletów on-line za wstęp na zwiedzanie wystaw - za pośrednictwem Modułu.
 5. Zamówienie – Zamówieniu podlegają bilety za wstęp na zwiedzanie wystaw dla gości indywidualnych.
 6. Zamawiający – osoba dokonująca zakupu biletu/biletów online, za wstęp na zwiedzanie wystawy Muzeum.
 7. Bilet – dokument w postaci wydruku lub czytelnego pliku .pdf okazany na ekranie urządzenia mobilnego, potwierdzający uprawnienie do zwiedzania wystawy , w określonym terminie, za który Zamawiający uiścił opłatę przy jego nabyciu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu biletów online za wstęp na zwiedzanie wystaw w Muzeum organizowanych w Muzeum.
 2. Muzeum świadczy usługi zakupu biletów online w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Niezwłocznie po dokonaniu zamówienia biletów online Zamawiający otrzyma z systemu potwierdzenie dokonania Zamówienia przesłane pocztą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres e-mail, ze wskazaniem nr zamówienia, ilością zamówionych biletów, nazwą wystawy, datą, określonym przedziałem czasowym przeznaczonym na wstęp oraz wartością zamówionych biletów.
 4. Przed skorzystaniem z procesu zakupu biletów za pośrednictwem Modułu, Zamawiający powinien zapoznać się z Regulaminem, potwierdzić fakt jego przeczytania i zaakceptować jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w oknie otwieranym automatycznie w Module, a następnie dokonać rejestracji.
 5. W celu dokonania zakupu biletów za pośrednictwem Modułu, Zamawiający powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 11, , Mozilla FireFox 36, Opera 32, Google Chrome 30 lub Safari 9, Opara 32 – oraz w nowych wersjach.
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia obiektu, w którym prezentowana jest wystawa, w związku z organizacją w tym obiekcie innego wydarzenia, w tym rangi państwowej, a także wystąpieniem siły wyższej, w tym złych warunków atmosferycznych, z powodów których wejście na teren Ogrodów Muzeum zostanie czasowo zamknięte dla Zwiedzających. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w zdaniu poprzednim, Muzeum zwróci Zamawiającemu koszty zakupu biletów, według zasad określonych w rozdziale V pkt 1 niniejszego Regulaminu.

III. Zakup biletów online

 1. Zakupu biletów można dokonywać online za pośrednictwem Modułu.
 2. Aby zakupić bilety za pośrednictwem Modułu należy wypełnić formularz zakupu oraz stosować się do instrukcji w nim zawartych. Muzeum zwraca uwagę na uważne wypełnianie formularza, ponieważ podanie błędnych danych, w szczególności adresu e-mail, może spowodować brak możliwości skutecznego nabycia biletu i w następstwie skutkować brakiem możliwości otrzymania zwrotu kosztów za niewykorzystane bilety, zgodnie z zapisami rozdziału V niniejszego Regulaminu.
 3. Przy zakupie biletów online, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.
 4. Bilety pozostają własnością Muzeum do czasu odnotowania przez Muzeum potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Zamawiającego.
 5. Płatności, o których mowa w ust. 3, obsługiwane są wyłącznie przez PayPro SA, właściciela portalu www.przelewy24.pl, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, za pośrednictwem portalu internetowego www.przelewy 24.pl. Operatorem  kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej procesu płatności bezpośrednio do firmy PayPro, właściciela portalu www.przelewy 24.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane przy użyciu elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem http://przelewy24.pl/kontakt/reklamacja, telefonicznie pod nr +48 61 642 93 44 lub pisemnie na adres PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
 7. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania wybrać opcję – Faktura VAT – oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 8. Zamawiający, który zakupił w systemie sprzedaży online bilety uprawniające do ulgi, zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na wystawę , na którą zostały zakupione bilety. Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia oraz nie podlegają zwrotowi.
 9. Po opłaceniu zakupu online i zaksięgowaniu płatności, bilety zostaną przesłane na podany adres e-mail w formie załącznika pdf. Zamawiający powinien niezwłocznie zweryfikować poprawność i zgodność biletów z zamówieniem, w szczególności kwoty, nazwy wystawy, jego daty i ewentualnej godziny.
 10. Każdy bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym podlega weryfikacji przed wejściem na zwiedzanie wystawy. W przypadku biletu w formie elektronicznej należy pamiętać, by urządzenie mobilne miało zainstalowane oprogramowanie prawidłowo wyświetlające pliki w formacie PDF.
 11. Zamawiający odpowiedzialny jest za prawidłowy wydruk biletu lub wyświetlenie na ekranie urządzenia mobilnego, a także za ochronę biletu na swojej poczcie elektronicznej. Nie jest możliwe wysłanie biletu na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail po raz drugi.
 12. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na wystawę w przypadku, gdy bilet jest zniszczony lub nieczytelny, a weryfikacja kodu kreskowego niemożliwa.
 13. Zamawiający dokonujący zakupu biletów online zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Zwiedzania, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w Muzeum lub na jego stronie internetowej: Regulamin Zwiedzania.
 14. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku możliwości zakupu biletów w Kasie Muzeum, o ile bilety na zwiedzanie wystawy są jeszcze w sprzedaży.

IV. Reklamacje

 1. Zamawiający może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów oraz jakości usług świadczonych przez Muzeum, w ciągu 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym nastąpiło zdarzenie objęte reklamacją, w następujący sposób:
  1. elektronicznie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl,
  2. pisemnie na adres: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola 1,00-460 Warszawa.
 2. W reklamacji Zamawiający powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać nr zamówienia oraz przyczynę reklamacji.
 3. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Muzeum w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Muzeum poinformuje Zamawiającego o rozstrzygnięciu, na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Muzeum nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym oraz przepisach Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).

V. Zwrot i wymiana biletów

 1. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum przyjmować będzie zwroty biletów zakupionych online oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty.
 2. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie, z wyjątkiem sytuacji określonej ust. 1 powyżej.
 3. Przybycie na zwiedzanie wystawy w terminie i/lub przedziale czasowym innym niż wskazany na bilecie lub w e-mailu potwierdzającym Zamówienie, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w tym zwiedzaniu, bez prawa do żądania zwrotu kosztów nabycia biletu, stosownie do zapisów niniejszego rozdziału.

VI. Dane osobowe

 1. ADMINISTRATOR - Administratorem danych osobowych Modułu, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane te dane jest Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, adres: ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa.
 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną swoich danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lazienki-krolewskie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, adres: ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa.
 3. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH –Administrator przetwarza dane osób, które wypełniły Formularz Zamówienia zawarty w Module. Jeśli bilet został przesłany do osoby, która go nie zamawiała za pośrednictwem Modułu zakupowego, to jej dane zostały podane przez osobę wypełniającą Formularz Zamówienia. Dane osobowe pozyskane przez wypełnienie ww. Formularza obejmują następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres e-mail.
  Opcjonalne – numer telefonu oraz wersję językową Modułu. Natomiast w celu uzyskania faktury VAT także: adres oraz NIP.
 4. CELE PRZETWARZANIA – dane osobowe Zamawiających bilety na zwiedzanie wystaw lub uczestniczenie w Wydarzeniach organizowanych w Muzeum za pomocą Modułu, przetwarzane będą w celu:
   1. świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez zawieranie z Zamawiającym umów sprzedaży biletów zamówionych przez Zamawiającego przy pomocy Modułu oraz wykonanie tych umów, jak również po zarejestrowaniu konta w celu składania kolejnych zamówień poprzez korzystanie z Modułu do sprzedaży biletów na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. zwrotu biletów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   3. spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
   4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć:
    1. prowadzenie działań marketingowych w formie newslettera - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
    2. odpowiedzi na przesłane przez Zamawiających pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie,
    3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z funkcjonowaniem Modułu oraz usługami świadczonymi za jego pośrednictwem.
 5. CZAS PRZETWARZANIA – dane osobowe będą przetwarzane do czasu:
  1. trwania umowy sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Administratorem, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń;
  2. w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, do czasu wniesienia przez Zamawiającego uzasadnionego sprzeciwu, z zastrzeżeniem kolejnego punktu;
  3. w odniesieniu do działań marketingowych do czasu wycofania zgody na przesyłanie tego typu informacji drogą elektroniczną bądź telefoniczną lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym zakresie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze;
  4. do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży.
 6. ODBIORCY DANYCH – dane osobowe mogą zostać udostępnione:
  1. organom państwowym oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa;
  2. podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, m.in. firmom transportowym, dostawcom usług IT, podmiotom audytującym jego działalność, podmiotom odpowiedzialnym za płatności elektronicznej (PayPro SA , właściciela portalu www.przelewy24.pl).
 7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE - w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, Zamawiający korzystający z serwisu, posiadają następujące uprawnienia:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania swoich danych osobowych;
  3. usunięcia swoich danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. przenoszenia swoich danych osobowych;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
   Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 8. DOBROWOLNOSĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH - Podanie danych osobowych przez Zamawiających jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi (dot. danych wskazanych w Formularzu Zamówienia jako niezbędne) albo może utrudnić (dot. adresu e-mail, numeru telefonu) świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną a tym samym dokonywanie zakupu przez Zamawiającego biletów on-line.
 9. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH – dane osobowe Zamawiających bilety on-line za pośrednictwem Modułunie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE, W TYM PROFILOWANIE – Administrator nie będzie prowadził działań polegających na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych osobowych Zamawiających, które to działania mogłyby wywoływać skutki prawne wobec Zamawiających, lub w inny istotny sposób na nich wpływać.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Zakupione bilety nie mogą być kopiowane ani przerabiane.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów,
  2. bilety uszkodzone lub zagubione przez Zamawiającego.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Modułu zakupu biletów online, prosimy o niezwłoczny kontakt na adres email: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl .
 4. Przy zakupie biletów online Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania z niniejszego Regulaminu, zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO, a także do podawania prawdziwych danych.
 5. Niniejszy Regulamin zakupu biletów on-line dostępny jest na stronie internetowej Muzeum https://www.lazienki-krolewskie.pl oraz w Kasie Muzeum.
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu. Zmiana wprowadzana do Regulaminu będzie każdorazowo podawana do wiadomości Zamawiającego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Module i umieszczenie zmienionego Regulaminu w Module, a także na stronie internetowej Muzeum.